Til hovedinnhold

EU: Datalagrings­direktivet er ulovlig

EU-domstolen slakter hele loven.

EU-domstolen

EU-domstolen i Luxembourg har konkludert med at EUs datalagringsdirektiv, populært kjent bare som DLD, er ulovlig. Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet og Høyre vedtok i 2011 å innføre direktivet i Norge, men innføringen har siden den gang blitt utsatt en rekke ganger.

En av årsakene til utsettelsene har vært tvil om hvorvidt direktivet i det hele tatt er lovlig. Irlands høyesterett forsøkte tidlig å få det avvist, og senere mente en domstol i Østerrike at DLD kunne bryte med både landets egne lover og grunnleggende EU-lover. På bakgrunn av dette ble DLD sendt videre til EU-domstolen.

– Omfattende og særlig alvorlige inngrep

For noen måneder siden kom generaladvokaten i EU-domstolen, Pedro Cruz Villalón, med sin klare anbefaling. Han mente DLD ville bryte med unionens grunnleggende rettigheter og personvern, og særlig punktet om å lagre alle data årevis var problematisk.

Domstolen ser nå ut til å ha hørt på Villalóns anbefaling, og da kan det se ut til at datalagringsdirektivet likevel aldri blir innført i Norge. Den nye regjeringen har nemlig uttalt at de ville legge vekt på dommen i EU-domstolen før de satte DLD ut i livet.

I en pressemelding konkluderer EU-dommerne klart hva de synes om DLD.

– Rettens syn er at kravet om å lagre data, og nasjonale myndigheters tillatelse til å se på disse dataene, er en særlig alvorlig inngripen i den fundamentale retten til respekt for privatlivet og i personvernet. Videre, det faktum at data lagres og så brukes uten at brukerne blir opplyst om det vil trolig skape en følelse av at privatlivene til folk er under konstant overvåkning, skriver dommerne.

Selv om direktivet altså omtales som en alvorlig inngripen i både privatlivets fred og personvernet, sier domstolen at det ikke er noen automatikk i at dét ville gjort det ulovlig. Det store spørsmålet var nemlig om en slik inngripen kunne forsvares på bakgrunn av bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

– DLD er ute av proposjoner

Domstolens svar på dette spørsmålet er både knusende og krystallklart. Aller først slås det fast at domstolen mener innføring av DLD går utenfor proposjonalitetsprinsippet – at et virkemiddel må stå i proposjon med hva enn det nå er det skal bekjempe.

– For det første dekker direktivet alle individer, alle midler for elektronisk kommunikasjon og alle typer trafikkdata – uten begrensninger eller unntak, innleder dommerne.

– For det andre klarer ikke direktivet å sikre at nasjonale myndigheter får tilgang til lagrede data kun når det trengs i kampen mot forbrytelser som kan være alvorlige nok til å rettferdiggjøre en slik inngripen; tvert imot lar direktivet hvert medlemsland selv definere hva som menes med «alvorlig kriminalitet», heter det videre.

– For det tredje, hva angår lagringsperioden, fastsetter direktivet en minstegrense på seks måneder, uten på noen måte å skille mellom forskjellige typer data basert på hvilke personer man har lagret noe om, eller basert på hvor nyttige de kan være for å bekjempe kriminalitet.

Domstolen påpeker også at direktivet heller ikke fastsetter god nok beskyttelse mot misbruk av lagrede data, og at det åpner for at tjenestetilbydere kan ta økonomiske hensyn når de bestemmer seg for hva slags sikkerhetsmekanismer de skal ha på plass. De påpeker at dette ikke sikkert at lagrede data blir permanent destruert når lagringsperioden er over.

– Til slutt krever ikke direktivet at data må lagres innad i EU. Dermed sikrer heller ikke direktivet at sikkerheten til data som lagres blir godt nok ivaretatt av en uavhengig myndighet.

Få også med deg:
– Regjeringen må stoppe DLD med en gang (Hardware.no)

Hardware.no følger saken.

(Kilde: Pressemelding)

annonse