Til hovedinnhold

– Nei, mobilstråling er ikke farlig

En ekspertgruppe mener det ikke finnes holdepunkter for å si at mobilbruk eller stråling fra trådløse nettverk gir økt risiko for kreft eller andre helseskader og -plager.

Istockphoto / Brandon Laufenberg

I en fersk rapport, som ble lagt fram torsdag formiddag, har en ekspertgruppe utredet om eksponering fra svake elektromagnetiske felt blant annet fra mobiltelefoner og trådløse nett, er helseskadelige.

- Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å si at de svake elektromagnetiske feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader, sa ekspertgruppens leder, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Jan Alexander, under en pressekonferanse torsdag.

Ekspertgruppen, som ble ledet av Folkehelseinstituttet, har tatt for seg en rekke mulige helseeffekter av svake elektromagnetiske felt og vurdert forskningen på hvert enkelt område.

Gruppen fant ikke grunnlag for at de svake feltene rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr øker risikoen for kreft, nedsatt fruktbarhet hos menn, andre skader på reproduksjon, andre skader på nervesystemet, eller andre sykdommer og helseskader.

Gruppen anbefaler heller ikke endring i grenseverdiene for svake elektromagnetiske felt.

Torsdag ble rapporten presentert og overlevert til statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet.

- Dette er en gruppe av noen av de mest anerkjente ekspertene på sine felter. Jeg har ikke lest rapporten ennå, men det slår meg at det er sjelden vi får en rapport med så klare og entydige råd, sier Øie til ABC Nyheter.

Pressekonferansen ble holdt i Finansdepartementets lokaler. Utenfor stod representanter fra Foreningen for eloverfølsomme og delte ut en alternativ rapport til journalister på vei inn. 

- Jeg har hørt rykter om at det finnes en alternativ rapport og jeg vil lese også den rapporten, sier statssekretæren.

Se også: - Mobilstråling er ufarlig

- Ingen stor konflikt med WHOs konklusjon

Ekspertgruppen som består av hovedsakelig norske eksperter, men også noen svenske, har dermed kommet frem til en annen konklusjon enn det kreftforskningsavdelingen i WHO kom frem til i fjor, nemlig at det er en mulig kreftrisiko knyttet til bruk av mobiltelefon.

Men ifølge avdelingsoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Jan Villis Haanes, som er ett av medlemmene i ekspertgruppen, er det ikke noen stor konflikt mellom de to konklusjonene. 

- WHO konkluderte med at det er en mulig økt kreftrisiko. Det er altså helt åpent. Det er ikke det samme som at det er sannsynliggjort at det er en økt risiko, sier Haanes til ABC Nyheter.

Det finnes dem som trekker paralleller til røyking når det kommer til mobilbruk, og mener at man i fremtiden vil få vite at det er helserisiko knyttet til denne stråleeksponeringen. Tror du de kan ha rett i det?

- Nei, jeg tror ikke at dette er parallelt med røyking. Det kan i prinsippet hende at man vil se en økning av kreftformer som bruker svært lang tid på å utvikle seg, det vil si over 20 år. Vi kan ikke utelukke at dette vil vise seg, men vi har per i dag ingen indikasjoner på at det er noen økt kreftrisiko, sier Haanes.

- Jeg snakker med mobilen mot øret

Selv om ekspertgruppen ikke mener at det er nødvendig å redusere eksponeringen fra mobiltelefoner og annet trådløst utstyr, kommer den med noen råd til dem som likevel ønsker å redusere eksponeringen. 

Dette inkluderer blant annet å bruke handsfrisett i stedet for å holde mobiltelefonen mot øret når man snakker.

- Følger du dette rådet selv?

- Nei, disse rådene er ment for dem som er bekymret. Jeg er overhodet ikke bekymret for dette. Jeg snakker med mobilen mot øret, sier avdelingsoverlege Haanes ved UNN til ABC Nyheter.

- Plagene skyldes ikke elektromagnetiske felt

Når det kommer til såkalt el-overfølsomhet, så konkluderer ekspertgruppen med at det ikke finnes noe dokumentasjon på at plagene som denne pasientgruppen rapporterer, skyldes svake elektromagnetiske felt.  

- Vi har sette på et stort antall studier av pasienter og fenomenter i forbindelse med elektromagnetiske felt (EMF) og disse gir ikke holdepunkter for at EMF er årsak til symptomene, sier Jan Alexander.

- Men helseplagene er reelle og må tas alvorlig. Det er viktig at denne gruppen får adekvat medisinsk behandling, fortsetter han.

Men ekspertgruppen fraråder at det settes iverk tiltak for å begrense eksponeringen fra elektromagnetiske felt, da det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for at dette er årsaken til plagene.

- Denne gruppen må få et opplegg som tar sikte på å bedre pasientenes situasjon, men ikke ved å innføre kostnadskrevende tiltak mot slik eksponering, sier overlege Tore Tynes ved Statens arbeidsmiljøinstitutt til ABC Nyheter.

- Generell forsiktighet er nok

Siden gruppen mener det kke er avdekket usikkerheter i helserisikovurderingen av svake elektromagnetiske felt som gir grunnlag for å ta i bruk føre-vár-prinsippet, mener den at det er nok å utvise generell forsiktighet.

- Det betyr at vi ikke skal eksponere oss mer enn nødvendig for å oppnå tilsiktet nytte, sier Jan Alexander.

Han viser også til en undersøkelse gjort av Statens strålevern og Post- og teletilsynet i 2010 som viste at vi utsettes for høyest eksponering fra radiofrekvente felt på gateplan og lavest i hjemmene våre.

- Uansett hvor det ble målt, var den samlede eksponeringen langt under grenseverdiene, sier Alexander.

Det som gir størst eksponering er egen bruk av mobiltelefon. Og det er også mobilbruk det knytter seg en viss usikkerhet til når det kommer til helseskade på lang sikt, mener ekspertgruppen.

- Alt her i verden er ikke undersøkt og alle risikovurderinger er beheftet med en usikkerhet. Den største usikkerheten her er knyttet til mulige helseeffekter som skulle vise seg etter svært lang tid, over flere tiår. Og da er det knyttet til egen bruk av mobil.

- Andres bruk av mobil og annen eksponering er så lav at usikkerheten knyttet til denne formen for eksponering er neglisjerbar, sier Alexander.

Økt bruk

Mobiltelefonbruken har økt betydelig de siste årene, og man regner med at hele 80-90 prosent av befolkningen i Norge har i dag mobiltelefon.

Ifølge Per Eirik Heimdal, seksjonssjef i Post- og teletilsynet og medlem i ekspertgruppa, sender dagens smarttelefoner ut langt mindre stråling enn gamle mobiltelefoner:

- De nye mobiltelefonene er mye mer intelligente, de senker sendeeffekten når de er nær en basestasjon. Nye 3G-telefoner gir cirka én prosent av eksponeringen når man sammenligner med gamle GSM-telefoner.

- Når det er god dekning reduseres eksponeringen ytterligere, ifølge Heimdal.

Les rapporten fra Folkehelseinstituttet her

Les også:

- Mobilstråling under graviditeten kan gi ADHD-symptomer

- Ingen økt fare for hjernekreft hos barn med mobil

WHO: - Bruk handsfree

annonse