Nyhet

Slik kan NRK-lisensen bli

Det pekes på dansk og tysk modell for kringkastingsavgift i Norge.

En ekspertgruppe ledet av Tore Olaf Rimmereid (Rimmereidutvalget) la i juli fram en rapport med forslag til hvordan NRK skal finansieres offentlig i fremtiden. Kulturdepartementet har siden august hatt saken ute på høring.

Rapporten drøfter seks ulike finansieringsmodeller for NRK:

  • dagens kringkastingsavgift
  • en apparatnøytral NRK-avgift (dansk modell)
  • et NRK-bidrag i form av fast beløp per boligenhet (tysk modell)
  • en NRK-skatt for personer og selskaper (alminnelig inntekt), (finsk modell)
  • en NRK-skatt på personinntekt og alminnelig skattefinansiering
Rimmereidrapporten førte til heftig diskusjon i kommentarfeltene på Tek.no.

Da høringsfristen gikk ut i slutten av september var det kommet inn i overkant av 20 svar, og Tek har lest alle innkomne svar som har merknader.

Blant høringssvarene er det ikke overraskende bred enighet om at dagens kringkastingsavgift er en lite egnet modell, blant annet fordi den ikke er teknologi- og plattformnøytral. Når NRK i dag er tilgjengelig via en rekke ulike plattformer, på mobiltelefoner, nettbrett, pc-er og så videre, er det lite hensiktsmessig med en avgift som tar utgangspunkt i ett stykk tv og et lineært fjernsynstilbud.

Både NRK selv og flere organisasjoner og bedrifter i det norske medielandskapet peker på finansiering etter dansk eller tysk modell som et mulig alternativ til dagens apparatavgift.

Dansk modell: Har du smarttelefon, må du betale NRK-lisens

Den danske modellen innebærer at du må betale NRK-avgift dersom du har et apparat som er egnet for konsum av audiovisuelt innhold. I grove trekk betyr det at hvis du har en PC eller en smarttelefon må du betale for NRK, selv om du ikke har TV. Dersom du ikke har TV i dag og derfor ikke betaler NRK-lisens, må du altså melde fra om at du skal begynne å betale lisens hvis du har en PC eller smarttelefon. Men én betaling per husstand vil fortsatt dekke alle apparater i husstanden.

Rimmereidutvalget foreslår også at regelverket endres slik at Lisensavdelinga kan rette kravet mot øvrige beboere når avgiften ikke er betalt til rett tid. Det betyr at dersom mor ikke betaler, går kravet til far. Og dersom han ikke betaler, vel, hvem er nestemann i husstanden?

Bedrifter og institusjoner slipper å betale. Har du betalt som husstand, dekker det nemlig også bruk på arbeidsplassen.

Tysk modell: Har du bolig, må du betale NRK-lisens

Den tyske modellen innebærer at det skal betales et fast beløp for hver boligenhet. Dette NRK-bidraget blir altså en apparatuavhengig avgift. Rimmereidutvalget skriver i sin rapport at nesten alle leier eller eier en bolig, og med et fast beløp per bolig vil de aller fleste være med på å finansiere NRK. Slik sett vil denne modellen ligne mer på en boligskatt enn brukerbetaling.

Bedrifter og institusjoner faller utenfor boligbegrepet, og slipper derfor å betale. Men næringsvirksomhet med karakter av boligtilbud, som hoteller, hospitser og skip med passasjerlugar må betale for NRK.

Uavhengig journalistikk

Flere av høringssvarene trekker frem at det er viktig at NRKs redaksjonelle uavhengighet fra politiske interesser ivaretas. Medietilsynet skriver at en finansieringsmodell basert på en skatteordning vil kunne påvirkes av politisk innflytelse i større grad enn en avgiftsordning. Medietilsynet mener derfor at en avgiftsmodell enten som NRK-bidrag eller som NRK-avgift vil være å foretrekke.

– For snever analyse

Mediehuset Amedia var ett av selskapene som sendte inn et høringssvar. De skriver at de opplever at Rimmereidutvalgets mandat har vært for begrenset, og trekker frem flere punkter som de mener burde vært belyst. Blant annet nevner de at det mangler analyser for NRK-lisensens størrelse, og hvilken effekt NRK-finansieringen har på konkurransesituasjonen og hvorden det påvirker øvrige mediers rammebetingelser.

Amedia påpeker at av den samlede mediestøtten i Norge (omlag 8,6 milliarder kroner), får NRK tre firedeler. Det mener Amedia fører til en ubalanse som er i strid med prinsippet om at mediene skal konkurrere på like vilkår.

I korte trekk er Amedia svært kritisk til at det fattes en beslutning uten at det gjøres bredere analyser. Likevel mener selskapet at den mest bærekraftige, legitime og framtidsrettede finansieringsmodellen er modellen med «NRK-bidrag», som tar utgangspunkt i en husstandsavgift.

Også Mediebedriftenes landsforening (MBL) mener Rimmereidutvalgets rapport har vært for snever. MBL skriver likevel at den danske og tyske modellen er de som best ivaretar forutsetningene for at NRK skal oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag, uten at det kommer i ubalanse med private, kommersielle medier.

Opp for Stortinget før jul

I tillegg til ovennevnte har Altibox, Kringkastingsrådet, Mediemangfoldsutvalget, Nordland fylkeskommune, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk tjenestemannslag, NRK, Schibsted Norge og Telenor Broadcast gitt sine uttalelser i denne høringen.

Kulturdepartementet opplyser at saken og høringssvarene vil bli lagt frem for Stortinget før jul.

Les vår kommentar: – NRK-avgiften kan bli enda mer forhatt enn den er fra før

Les også
Ny avgift gjør elektronikk i Sverige dyrere
Les også
Tusenvis som har plombert sin TV kan likevel bli nødt til å betale NRK-lisens
Les også
Vil kreve NRK-lisens selv om du har plombert TV-en
annonse