Til hovedinnhold

Truer HBO med forbud

Forbrukerombudet har sendt brev til HBO og ber om redegjørelse for bindingstiden.

Hardware.no/Forbrukerombudet
Niklas Plikk

Saken

Da HBO Nordic kunngjorde at alle deres norske kunder vil måtte binde seg i 12 måneder for å bruke tjenesten deres, ble det kommentarstorm både hos oss og på HBO Nordics Facebooksider.

Da vi tok en prat med HBO Nordic-sjefen Hervé Payan stilte han seg uforstående til oppstandelsen, og sa folk ville betale for HBO, bindingstid eller ikke.

Dette fikk Forbrukerrådet til å heve øyebrynene. De kunne nemlig fortelle til Hardware.no at hvis HBO ikke kunne tilby merverdi til kundene som binder seg, var de i trøbbel.

For å poengtere dette ytterligere, og gjøre HBO Nordic klar over norsk lovgivning, har Forbrukerombudet nå sendt et brev til selskapet.

Må gi noe ekstra til kundene

I brevet redegjør Forbrukerombudet både for den norske lovgivningen rundt bindingstider, og slår fast at HBO Nordic vil måtte tilby noe ekstra til kunder som binder seg. En prisreduksjon på årsabonnementet på 79 kroner er ikke nok, mener de.

«Vår umiddelbare vurdering er at en slik reduksjon i abonnementsavgift ikke vil representere en fordel for forbruker som veier opp for ubalansen som en bindingstid på 12 måneder vil skape.»

Forbrukerombudet legger også vekt på at det kun vil gjelde de som registrerte seg til HBO Nordics nyhetsbrev frem til 31. oktober, og gjelder dermed ikke nye kunder.

«Det er Forbrukerombudets vurdering at dersom HBO Nordic ikke gir forbrukerne andre fordeler enn det som har fremkommet i media, eller ikke kan vise at det foreligger særlige forhold som nevnt i avsnittet over, er vilkåret om bindingstid urimelig og allmenne hensyn tilsier at det forbys etter mfl. §22.»

– I sin nåværende form er HBO Nordic ulovlig

Fagdirektør i Forbrukerombudet Petter Ravne Bugten.

Ettersom HBO Nordic bare et par uker unna, ber Forbrukerombudet at HBO Nordic må svare snarest, senest innen tirsdag 6. november.

Hvis HBO Nordic ikke har svart Forbrukerombudet innen den tid vil de vurdere bindingstiden til HBO Nordic med den faktaen de har på bordet.

– I sin nåværende form er HBO Nordic ulovlig i henhold til norsk lovgivning, forteller Petter Ravne Bugten til Hardware.no.

– Vi har lang fartstid med selskaper som vil ha bindingstid på produktene sine, og det er derfor vi har tatt kontakt med HBO Nordic før de lanserer produktet sitt i Norge. Vi vil gjøre dem klar over norsk lovgivning, slik at de vet hva de går til, fortsettter Bugten.

Hvis opplysningene rundt HBO Nordic som har kommet frem i media så langt stemmer, kan ikke HBO Nordic lansere tjensten med disse vilkårene i Norge.

Vil du lese hele brevet fra Forbrukerombudet kan du enten laste ned PDF-en, eller bla over til neste side for å lese brevet i sin helhet.

HBO Nordic har ikke besvart Hardware.nos henvendelser i forbindelse med denne saken.

Forrige gang vi fikk kontakt med Hervé Payan, lovte han imidlertid at HBO Nordic vil føye seg etter norsk lovgivning:

– Vi føyer oss etter den norske loven og reguleringer. Detaljer rundt våre brukervilkår vil komme ved lansering, skrev han i en e-post til Hardware.no.

Les også:

Brevet fra Forbrukerombudet

Du kan lese brevet fra Forbrukerombudet i sin helhet, i denne PDF-filen »

HBO Nordic Services Norway AS
Postboks 2444 Solli

0201 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
Sak nr: 12/2001-1
Saksbehandler: Helge Blyberg
Dir.tlf: 45 23 00 06

Dato: 01.11.2012

Vedrørende bindingstid ved avtale om strømmetjeneste

Forbrukerombudet fører tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven (mfl.). For mer informasjon om vår virksomhet, se www.forbrukerombudet.no.

Forbrukerombudet har blitt oppmerksom på at HBO Nordics strømmetjeneste er planlagt lansert med vilkår om 12 måneders bindingstid. Vi viser til uttalelser fra HBO Nordic på deres Facebook-side den 25. oktober 2012, samt uttalelser fra Hervé Payan referert av Hardware.no den 31. oktober 2012.

Selv om tjenesten ikke er lansert og vi ikke har sett de fullstendige vilkårene enda, vil vi likevel gjøre oppmerksom på at vilkår om bindingstid reiser spørsmål etter mfl. § 22 om urimelige avtalevilkår. Denne bestemmelsen slår fast at vilkår i avtaler mellom næringsdrivende og forbrukere «kan forbys når de finnes urimelige overfor forbrukerne, og det finnes at forbud tilsies av allmenne hensyn.»

Urimelighetsvurderingen av vilkår om bindingstid

I vurderingen av om vilkår er urimelige skal det etter mfl. § 22 andre ledd legges vekt på hensynet til balanse mellom partenes rettigheter og plikter og på hensynet til klarhet i kontraktsforholdet.

Det alminnelige kontraktsrettslige utgangspunkt er at avtaler om løpende ytelser kan sies opp. Det følger av langvarig praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet at bindingstid i kontrakter mellom forbrukere og næringsdrivende etter en nærmere vurdering vil kunne bli ansett å være urimelig.

Begrunnelsen for dette er at bindingstid har en innelåsende effekt. En forbruker kan ha legitime grunner for å ønske å si opp kontrakten. Hvis en ikke lenger har behov for produktet eller dette ikke svarer til forventningene, vil det være uheldig å være forpliktet til å fortsette å betale for abonnementet mot sin vilje. Den innelåsende effekten fører også til at forbrukere fratas muligheten til å bytte til en tjenestetilbyder med et bedre produkt og/eller gunstigere betingelser.

Det følger videre av praksis at dersom det benyttes vilkår om bindingstid i avtaler med forbrukere, må forbrukerne gjennom øvrige vilkår i kontrakten gis en fordel som veier opp for ulempen bindingstiden utgjør. Eventuelt må det foreligge andre forhold som, til tross for den innelåsende effekten en uoppsigelig kontrakt har for forbrukeren, legitimerer bruken av bindingstid.

Standpunktet om at forbrukeren må gis en fordel dersom den næringsdrivende har vilkår om bindingstid, er godt forankret i både forvaltnings- og rettspraksis. Borgarting Lagmannsrett konkluderte i sak 11-013684ASD-BORG/02 (Telinet Energi AS) med at vilkår om bindingstid og bruddgebyr i en kontrakt om levering av strøm var urimelig da firmaet ikke hadde «sannsynliggjort at forbrukeren oppebærer noen reell fordel som tilsier at bindingstid og bruddgebyr fremstår som rimelig.»

Markedsrådet har i MR-sak 18/06 (Barne- og ungdomsavisen AS) uttalt: «Markedsrådet vil bemerke at 12 måneder uten oppsigelsesadgang er lang tid for en avtale om levering av løpende ytelser. En så lang løpetid bør som utgangspunkt forsvares i fordeler som tilskrives forbrukeren og/eller forhold som tilsier at den næringsdrivende har særlig behov for langsiktighet. I motsatt fall vil vilkåret lett kunne medføre ubalanse i avtaleforholdet, idet forbrukeren i lengre tid kan bli forpliktet til å motta og betale for, ytelser han/hun av forskjellige grunner ikke ønsker.»

Forbrukerombudet er kjent med HBO Nordics kampanje hvor første måned i abonnementet er inkludert for dem som innen 31. oktober 2012 har registrert seg for å motta nyhetsbrev fra dere. Vår umiddelbare vurdering er at en slik reduksjon i abonnementsavgift ikke vil representere en fordel for forbruker som veier opp for ubalansen som en bindingstid på 12 måneder vil skape. I tillegg synes tilbudet å være begrenset til kun en viss del av de potensielle kundene deres.

Når det gjelder behov for langsiktighet er det Forbrukerombudets oppfatning at det ikke er tilstrekkelig at den næringsdrivende ønsker å dekke inn sine langsiktige investeringer og beskytte seg mot kortsiktige svingninger i antall abonnenter ved å benytte bindingstid. Et slikt behov, som næringsdrivende i alminnelighet har, vil ikke kunne sies å være et særlig behov for HBO Nordic.

Med bakgrunn i de rettslige utgangspunktene som vi har redegjort for ovenfor, ber Forbrukerombudet om at dere kommenterer vår vurdering av saken, og da spesielt rundt hvilke eventuelle fordeler forbrukeren får, eller hvilket særlig behov for langsiktighet dere eventuelt har som begrunner den tilsiktede bruken av bindingstid på 12 måneder.

Det er Forbrukerombudets vurdering at dersom HBO Nordic ikke gir forbrukerne andre fordeler enn det som har fremkommet i media, eller ikke kan vise at det foreligger særlige forhold som nevnt i avsnittet over, er vilkåret om bindingstid urimelig og allmenne hensyn tilsier at det forbys etter mfl. §22.

Innen vi viderebehandler saken ber vi med hjemmel i mfl. § 33 om at HBO Nordic sender oss

  • redegjørelse for bakgrunnen for den tilsiktede bruk av bindingstid,
  • redegjørelse for betalingsvilkårene som vil bli brukt,
  • kopi av de komplette avtalevilkårene for tjenesten.

Det er Forbrukerombudets forståelse at lanseringen av HBO Nordics strømmetjeneste er nært forestående, og vi ber derfor om at deres tilbakemelding sendes så snart som mulig, og senest innen tirsdag 6. november 2012.

Ved spørsmål i saken kan saksbehandler kontaktes på [e-post].
Fagdirektør Petter Ravne Bugten kan kontaktes på [e-post].

Med vennlig hilsen
for Forbrukerombudet

Helge Blyberg
jurist

annonse