Til hovedinnhold

Vi vil ha mer overvåkning på nett

Tre av fire nordmenn ønsker sterkere internett-kontroll for å bekjempe terror og kriminalitet.

iStock Photo

Over 70 prosent av den norske befolkningen ønsker strengere statlig kontroll og overvåkning av Internett. Dette melder NRK på sine nettsider.

I en undersøkelse foretatt av det private og uavhengige Institutt for samfunnsforskning, kommer det fram at nordmenn flest har en stor grad av tillit til myndighetene. De har med andre ord få eller ingen problemer med at staten kan få flere fullmakter i kampen mot kriminalitet og terror.

Instituttet har spurt et representativt utvalg av nordmenn fire ganger, både før og etter terrorangrepene den 22. juli 2011, om deres tillit til staten.

– Vi ser nå i den siste undersøkelsen at nesten tre fjerdedeler av befolkningen ønsker at myndighetene skal overvåke Internett i større grad for å forebygge kriminalitet, sier forsker Dag Wollebæk fra forskningsstiftelsen til NRK.

Terrorangrepene har spilt inn

Undersøkelsen bestod av en skala fra 0 til 10, hvor 0 samsvarte best med «Vi bør beskytte oss så langt det er mulig mot terror, selv om det betyr mer kontroll og overvåkning» og 10 samsvarte best med «Vi bør ikke akseptere mer kontroll og overvåkning, selv om dette kunne gitt bedre beskyttelse mot terror».

Bare én av fem sier at de er imot mer kontroll og overvåking hvis det er noe som gir økt beskyttelse mot terror, i henhold til instituttets noe ledende spørsmål. Før terrorangrepene var det imidlertid kun halvparten av de spurte som støttet at myndighetene skulle ha sterkere kontroll og overvåkning av innbyggerne.

Wollebæk tror de siste resultatene er påvirket av en helt ekstraordinær situasjon i Norge. Frykt for nye terrorangrep og spørsmålet om sikkerhet og beredskap har kommet spesielt på dagsordenen takket være den såkalte Gjørv-kommisjonens knusende kritikk av statens innsats den 22. juli.

Ungdom mest skeptisk

Den utbredte tilliten til myndighetene går på tvers av personer med ulike politiske standpunkt. Fra de større partiene er det bare velgere fra Rødt og Miljøpartiet de grønne som stiller seg mer skeptiske. I tillegg er ungdom mer kritiske enn resten av befolkningen:

– Vi ser at ungdom er noe mer skeptiske til kontroll, spesielt knyttet til dette om Internett, og det har nok noe å gjøre med at de lever store deler av livet sitt på Internett, og det vil da bety en større inngripen i deres liv enn i de voksnes, forklarer Wollebæk.

Stoler på myndighetene

Norge er et samfunn der folk har en veldig høy grad av tillit til myndighetene og systemet, ifølge forskeren. Derfor kan det være mindre motstand mot å gi myndighetene økt makt enn i de fleste andre samfunn.

– Vi har et system hvor det er veldig stor nærhet mellom borger og politikk, til de grader at vi nærmest ser myndighetene som en forlengelse av samfunnet, hevder han.

Paradoksalt nok har befolkningen fått svekket tillit til politiet og spesielt PST i kjølvannet av 22. juli, kommer det fram i undersøkelsen. Likevel forventer de fleste at myndighetene vil løse dagens problemer og bidra med bedre beskyttelse i framtiden.

(Kilde: NRK)

annonse