I fokus: DRM

Introduksjon

I debatten om åndsverk i den digitale samtiden, har DRM (Digital Rights Management) blitt et samlende moteord for teknologien som mange mener kan sikre inntjening og videre profittmuligheter for rettighetshavere, i en tid hvor "alle" åndsverk kan distribueres digitalt.

Denne artikkelen er en populærvitenskapelig sammenfatning av innholdet undertegnede drøfter i sin hovedoppgave. Noen emner kan imidlertid være verd å gå litt i dybden på, og vi håper og tror at for mange hw.no-lesere er DRM nettopp et slikt område.

Artikkelen vil presentere den historiske bakgrunnen for DRM, hovedsakelig forstått i lys av offensivene vi har sett fra platebransjen de siste årene. De store plateselskapene er kanskje den næringen som til nå i størst grad har fått merke at den potensielle konsekvensen av fildeling kan skade deres muligheter for profitt i fremtiden.

Platebransjen er også de som så langt har realisert flest strategier for å motvirke fildelingen, selv om filmbransjen nå kommer etter. For platebransjen har DRM-teknologien så langt vært kanskje det sterkeste kortet for å kontrollere hvordan fonogrammene de selger kan bli benyttet, og hvem som skal ha rett til å benytte de.

For forbrukerne, mindre artister og allmennheten for øvrig, representerer DRM gjerne mer ulemper enn goder. Med utgangspunkt i den DRM-en vi har i dag, vil denne artikkelen presentere kort ulike aktørers interesse i en "effektiv" DRM og konkludere ut fra forutsetningene som skal til for at en sådan DRM skal fungere.