Hva gjør du når mobilen går i stykker?

STOR GUIDE: Her er dine rettigheter når du har kjøpt mobiltelefon eller nettbrett.

Hva er et forbrukerkjøp

Denne guiden ble første gang publisert i januar 2013.

Hva gjør du når mobiltelefonen ryker, og det er bindingstid igjen på abonnementet ditt? Gjelder forbrukerkjøpsloven om du har kjøpt mobiltelefon eller nettbrett gjennom arbeidsgiveren din? Hva er forskjellen på garanti og reklamasjonsrett? Når kan du kreve lånetelefon? Og hva kan du gjøre om du har kjøpt et produkt som ikke svarer til forventningene?

De fleste kjenner til at det finnes en kjøpslov og en forbrukerkjøpslov, men noen ganger kan det likevel være uklart hvilken av lovene du skal forholde deg til. Det er en av grunnene til at mange slike saker havner hos Forbrukerrådet.

Hva er et forbrukerkjøp?

Forbrukerkjøpsloven fra 2002 gjelder når du som forbruker kjøper noe fra en selger som opptrer i næringsvirksomhet. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig, og det betyr at du ikke vil være bundet av en kjøpskontrakt som gir deg dårligere rettigheter enn de som fremkommer av forbrukerkjøpsloven. Om du ved kjøpet for eksempel underskriver på at du godtar at selger fraskriver seg ansvaret for mangler ved produktet, så er dette en ugyldig avtale ved forbrukerkjøp.

Så langt høres dette greit nok ut. Problemet kommer på spissen når du kjøper en ting som skal brukes delvis i jobb, og delvis privat. Kan du fremdeles regnes som forbruker? Det kompliseres ytterligere om du kjøper tingen fra arbeidsgiveren din. Er det da snakk om en selger som opptrer i næringsvirksomhet?

Kjøp fra arbeidsgiver er ikke forbrukerkjøp.

For å ta det siste først – kjøper arbeidsgiver inn nettbrett eller mobiltelefoner som de ansatte kan kjøpe ut, spiller det liten rolle hva du skal bruke tingen til. Her er det den alminnelige kjøpsloven fra 1988 som gjelder - ikke forbrukerkjøpsloven - selv om du er en forbruker. Grunnen er at dette salget ikke er en del av arbeidsgivers alminnelige næringsvirksomhet, og dermed havner du utenfor forbrukerkjøpslovens alminnelige virkeområde.

Men har du en arbeidsgiver som faktisk er yrkesselger av slike produkter, så kan forholdet bli et annet.

Kjøper du mobiltelefonen din på Finn.no er det også stor sannsynlighet for at du handler med en privatperson som ikke er yrkesselger. Da gjelder heller ikke forbrukerkjøpsloven. Du overtar likevel selgers rettigheter ovenfor butikken som i sin tid solgte telefonen til annonsøren på Finn.no. Er denne butikken konkurs kan du gå på distributøren som solgte mobilen til butikken, eller til produsenten. Dette kalles direktekrav.

Husk at du som kunde må kunne dokumentere kjøpet, og her er jo original kvittering aktuelt. Kommer du til en butikk uten å kunne dokumentere at telefonen opprinnelig ble kjøpt der, kan selger avvise deg.

Når lønner det seg å kjøpe via arbeidsgiver?

Å handle med arbeidsgiver kan lønne seg, dersom arbeidsgiver kan gi deg en bedre pris på produktet enn du ellers ville fått. Du har fremdeles rettigheter, selv om det er den alminnelige kjøpsloven, og ikke forbrukerkjøpsloven, som gjelder. Men rettighetene er litt annerledes, og kjøpsloven kan fravikes ved avtale, slik at du kan risikere å avtale deg bort fra rettigheter du ellers ville hatt. Blant annet har du bare to års reklamasjonsrett etter kjøpsloven på et nettbrett som er kjøpt via arbeidsgiver, mens du har fem års reklamasjonsrett om du kjøper brettet i en butikk.

Men den alminnelige kjøpsloven er ikke ufravikelig. Faktisk viker den både for avtale og sedvane, og i standardkontrakter er det vanlig å sette reklamasjonsfristen til seks måneder ved næringskjøp.

Skal produktet også brukes delvis til jobb, så kan du få refundert deler av utgiftene fra arbeidsgiver. Er brettet til privat bruk, vil slik «støtte» være skattepliktig inntekt. Kjøper arbeidsgiver inn en telefon for 5000 kroner, for så å selge den til deg for halv pris (gavesalg), kan gavedelens verdi være skattepliktig.

Om du kjøper nettbrett eller mobiltelefon privat fra en som har slikt salg som sin næringsvirksomhet, er det altså et forbrukerkjøp. Om det er arbeidsgiver eller andre som betaler for produktet er ikke avgjørende, så lenge du som kjøper er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Hvor grensen går mellom å opptre som privatperson og næringsdrivende kan noen ganger være uklart. Er du i tvil kan du kontakte forbrukerrådet og forhøre deg med juristene der.

På de følgende sidene tar vi utgangspunkt i at du er en forbruker, og at det foreligger et forbrukerkjøp.

Når har produktet en mangel?

Har du mottatt et produkt som ikke svarer til forventningene dine, kan det være at det foreligger en mangel.

Garanti eller reklamasjon

I visse tilfeller dekkes feil og mangler på garanti. En garanti fra selger må ikke forveksles med reklamasjonsrett. Mens reklamasjonsretten er en minsterett du har etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven, er en garanti noe selger kan tilby som en ekstraservice utover det som dekkes av reklamasjon. En garanti som bare gir deg de rettighetene du uansett har, er ganske verdiløs. Mange ganger er garantien også knyttet til betingelser.

Det kan for eksempel være at du mister hele garantien dersom du bruker en annen lader enn den som fulgte med telefonen. Men selv om garantien faller bort, mister du ikke retten til å reklamere på mangler ved produktet.

Når kan du reklamere?

En knust skjerm er bare en mangel om det skyldes at telefonen ikke tåler normal bruk, eller om skaden oppstod før du fikk telefonen.Foto: privat

Om produktet du har kjøpt har en mangel, kan du reklamere. I forbrukerkjøpslovens paragraf 27, første ledd heter det at «Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen».

Det kan være uenighet om hva som er en mangel, noe som viser seg i flere av sakene som er behandlet av forbrukertvistutvalget. Her er det dine berettigede forventninger som er utgangspunktet. Bestiller du en rød mobiltelefon, og får en blå, så er det en mangel, selv om den blå mobilen er feilfri og virker utmerket.

Har selger fortalt deg at nettbrettet kan brukes på 4G-nettet, og den ikke virker på 4G-nettet, så er også det en mangel, forutsatt at du ikke visste eller burde vite om dette da du foretok kjøpet. I dag er det for eksempel alminnelig kjent at Apples iPhone 5 og iPad har støtte for LTE, men at dette ikke virker i de norske nettene. Dermed kan det argumenteres for at dette er noe du burde vite, selv om du ikke vet det.

Paragraf 15 i forbrukerkjøpsloven sier noe om hvilke egenskaper en ting skal ha. Det kanskje viktigste punktet er punkt b, som sier at tingen om ikke annet er avtalt skal «svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper».

Har du kjøpt et særlig dyrt produkt, kan du ha høyere forventninger til kvaliteten enn om du kjøper et svært billig produkt. Men selv de rimeligste produktene skal kunne brukes til det de er ment for. At lydkvaliteten i en billigmobil ikke er like god som i en dyr mobil, er noe du må forvente. Men uansett hvor billig mobilen er, så skal du kunne ringe og motta samtaler med den.

Men hva gjør du om produktet har en mangel? Mer om det på neste side.

Heving, prisavslag, reparasjon eller omlevering.

Når det foreligger en mangel, kan du reklamere. Ved heving leverer du produktet tilbake, og får igjen pengene. Alternativt kan du kreve prisavslag eller retting. Men selger kan også kreve å få forsøke å reparere telefonen/nettbrettet, eller levere et tilsvarende produkt. Selger mister imidlertid denne retten om har ikke tilbyr retting eller omlevering med det samme.

Reparasjon og låneprodukt

Selger kan kreve å forsøke å reparere den samme skaden inntil to ganger. Oppstår den samme feilen igjen er det hevingsgrunn, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig.

Reparasjonen må selvsagt føre til at varen ikke blir forringet i forhold til hva den ville vært i mangelfri tilstand.

Varer reparasjonen i mer enn en uke, så kan du kreve å få låne et tilsvarende produkt i mellomtiden. Men du kan bare kreve dette om det ikke blir uforholdsmessig dyrt eller til ulempe for selger. Du kan heller ikke kreve at produktet er identisk med det som er til reparasjon, bare at det dekker det grunnleggende behovet.

Husk at det bare er ved forbrukerkjøp at du har krav på låneprodukt.

Kan ikke kreve det "umulige"

Ser din nye telefon slik ut, kan du ikke kreve reparasjon.

Du kan heller ikke kreve omlevering eller reparasjon dersom dette er umulig å gjennomføre, eller påfører selger urimelige kostnader. For å sette det på spissen - en mobil som er gått tapt, for eksempel brent opp som følge av en elektrisk feil, kan ikke repareres. Det er heller ikke rimelig å forlange omlevering dersom dette er mulig, men ekstremt kostbart – for eksempel fordi det krever ny produksjon av et utgått produkt.

Som regel kan dette løses ved at du får et produkt som er tilsvarende eller bedre enn det du hadde, eller ved at du får erstatning.

Ved avgjørelsen av om kostnadene er urimelige, skal det særlig legges vekt på verdien av en mangelfri ting, mangelens betydning og om andre beføyelser kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for forbrukeren.

Du kan også heve kjøpet dersom varen ikke blir levert til avtalt tid. Men forsinkelsen må være vesentlig. Bestiller du et nettbrett for å gi det i julegave, og brettet er avtalt levert i god tid før jul, så vil det være en vesentlig forsinkelse dersom brettet ikke kommer frem i tide til å være julegave. Kriteriet "vesentlig" kan altså ha ulikt innhold, avhengig av situasjonen.

Hvem har bevisbyrden

Ellers er det viktig å legge merke til forbrukerkjøpslovens paragraf 18, annet ledd, som sier at «Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art».

Risikoens overgang er et juridisk begrep. Ved forbrukerkjøp er dette tidspunktet da du overtok varen. Bestiller du et nettbrett og mottar det en måned senere, så har selger risikoen for varen helt til du har mottatt den. Om den går tapt etter at du kjøpte den, men før du mottok den, så er det selgeren som må bære tapet. Her skiller forbrukerkjøpsloven seg noe fra den vanlige kjøpsloven.

I praksis betyr dette at mangler eller feil som du reklamerer på før det er gått seks måneder, er selgers ansvar, med mindre det kan sannsynliggjøres at mangelen ikke var der da du mottok produktet. Sprekker skjermen på mobiltelefonen din på uforklarlig vis, så vil selger de første seks månedene måtte sannsynliggjøre at dette ikke skyldes svakheter ved produktet. Etter seks måneder er det du som må overbevise om at mobilen ikke har vært utsatt for unormale påkjenninger.

Eksempelet med fuktskader

Et annet eksempel, som dessverre er svært vanlig, er at nettbrettet eller mobiltelefonen får en funksjonsfeil, og at produsenten hevder dette skyldes en fuktskade. Er det gått mer enn seks måneder kan det være vanskelig å bevise at brettet må ha vært fuktskadet da du kjøpte det, eller at det ikke har vært utsatt for unormale påkjenninger. Enda vanskeligere er det for en forbruker å bevise at det ikke er noen sammenheng mellom fukten brettet angivelig har vært utsatt for, og mangelen du reklamerer på.

Enkelte verksteder sjekker bare om fuktindikatorene på produktet er slått ut, før de avviser at det dreier seg om en reklamasjons- eller garantisak. Er du rimelig sikker på at telefonen din ikke har vært utsatt for betydelige mengder fukt, så kan det være lurt å klage. Fuktindikatorene på en mobiltelefon kan slå ut uten at det foreligger vannskade på elektronikken. Men elektronikk kan også få fuktskader uten å ha vært utsatt for regn eller søl. Ved store temperatursvingninger kan det dannes kondens i telefonen, og det kan skade elektronikken.

Produsentene og folk flest har en ulik oppfatning av hva som er vanlig bruk av en mobiltelefon, og dermed er det svært vanskelig å få gjennomslag for argumenter som at telefonen burde tåle såpass, dersom det virkelig er en fuktskade som er årsaken til at telefonen svikter.

Erstatningskrav

reklamasjonsfristen er fem år, men det betyr ikke nødvendigvis at produktet er ment å vare så lenge.

Kjøper du en mobiltelefon med abonnement, og den har en feil som gjør at du hever salget, så frir det deg ikke fra bindingstiden. Men siden du ikke får brukt abonnementet du kjøpte, så kan du kreve erstattet utgiftene du får til abonnementet du som følge av mangelen ikke kan bruke. Det kan også være aktuelt å kreve erstatning for å komme fri av kontrakten.

Kjøper du en mobiltelefon til 500 kroner med binding til et abonnement som koster 100 kroner måneden, og hever kjøpet etter to måneder, så kan du kreve erstattet de 500 kronene pluss 100 kroner per måned du ikke fikk brukt abonnementet. Om feilen var der hele tiden, kan du med andre ord få en erstatning på 500 kroner, pluss 100 kr x 12 måneder, til sammen 1700 kroner.

Du skal i utgangspunktet ikke tjene noe på å reklamere. Ersatningen dekker bare de utgiftene du faktisk får som følge av at du har bundet deg til en abonnementsavtale. Tilsvarende gjelder dersom deler av beløpet du må betale er kontraktsfestet nedbetaling på telefonen.

Men om butikken erstatter den mangelfulle mobiltelefonen med en ny og dyrere modell, så kan de ikke kreve at du betaler mellomlegget.

Reklamasjonsfristen er 5 år

Forbrukerkjøpsloven slår fast at du har fem års reklamasjonsrett på ting som er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Høyesterett har avgjort at mobiltelefoner skal vare vesentlig lenger enn to år, og at det derfor er fem års reklamasjonsrett på mobiltelefoner (Mobiltelefondommen, Rt. 2007 s. 1274).

Det er ingen grunn til å ha lavere forventninger til nettbrettets levetid, og dermed gjelder femårsregelen også for disse.

Det betyr ikke at du automatisk kan heve salget av en fire år gammel mobiltelefon, for eksempel om tastaturet slutter å virke. Når en mobiltelefon har en forventet levetid på 3-4 år, er det ikke en mangel om den slutter å virke når denne tiden er ute. Da er det til liten nytte at du fremdeles har rett til å reklamere.

Kontakt Forbrukerrådet

Dette er bare en grov skisse over hvilke rettigheter du har som forbruker, og det finnes flere forhold som kan komplisere bildet. Om du er i tvil, så kan du kontakte Forbrukerrådet. Dersom forbrukerrådets regionkontor i ditt fylke ikke klarer å mekle frem en løsning, kan både du og selger ta saken til Forbrukertvistutvalget. Her vil saken bli avgjort, og dersom ingen innen fire uker tar saken videre til tingretten, vil avgjørelsen være rettskraftig.

.

Les også
Reviveaphone Splash: Slik gjorde vi mobiltelefonen vannavstøtende
Les også
Reviveaphone: Dette vidundermiddelet skal redde en vannskadet mobil
Les også
Her får du mobilen fikset på timen
Les også
iPhone-deler stoppes i tollen
Les også
– Elkjøp ba meg kaste mobiltelefonen
Les også
Torturtest av åtte populære mobiltelefoner: Vanntette mobiler strøk i ekstremtest
Les også
Fiks Sony-skjermenes største problem selv
Les også
Håkon blir «rik» på knuste mobiler
Les også
Vi kårer den beste uværsmobilen
Les også
Vi tester Samsung Premium Service
Les også
Send inn Lotto-kupongen din selv
Les også
Bruk Facebook uten GPS-tagg
Les også
Slik sikkerhetskopierer du SMS-ene dine
Les også
Aldri mer glemte passord
Les også
Kan du alle iPad-fingerbevegelsene?
annonse