Skjerping av bilder

Av grunnleggende prosesser å ha kjennskap til for å få det optimale ut av digitale bilder, er skjerpingen. Skjerping i bildebehandlingsprogram er en helt nødvendig prosess for å få bildet til å fremstå skarpt.

Skjerping - innføring

I utgangspunktet ser alle digitale bilder litt uskarpe ut. Dessverre er det slik at enheter som brukes for å digitalisere et bilde, ikke kan levere like mye detaljer som det digitale bildet inneholder. Kun bilder som er laget fra grunnen av i Photoshop eller tilsvarende program vil være 100% skarpe. Også disse kan bli uskarpe dersom bildet skaleres.

Skjerping av bilder er et omfattende emne som det også er skrevet egne bøker om. Da sier det seg selv at vi ikke kan dekke alle metoder og muligheter i en artikkel, men vi vil gi en grunnleggende innføring i de mest brukte metodene.

Spesielle metoder som hvordan lage masker, ulik skjerping på forskjellig lag for deretter å blande disse og skjerping i enkeltkanaler kommer vi tilbake til senere.

Hva gjør vi når vi skjerper?

Skjerping blir gjort ved å øke kontrasten mellom objekter i bildet. Det gjøres ved at programmet finner piksler som ligger inntil hverandre, men som har ulik tone, sammenligner dem og gjøre mørke piksler mørkere, og lyse piksler lysere. Til tross for at skjerping kan gjøre bildet ditt betydelig bedre, er det viktig at det gjøres på rette tidspunkt i arbeidsflyten, i verste fall kan du ødelegge et ellers fint bilde. Skjerping kan lage små sirkler i randsonen av objektene, halos. Disse er generelt uønsket og er derfor et kjennetegn på at man har gått for langt.

Når skal jeg skjerpe bildet?

Generelt kan man si at bildet skal skjerpes etter at det er skalert til størrelsen det skal brukes i. Dersom du utfører skjerping først for deretter å skaler bildet opp, vil effekten av skjerpingen føre til uheldige resultater. Hvis du utfører skjerpingen først og deretter skalerer bildet ned, vil effekten minke eller forsvinne helt. Noe av effekten kan likevel utnyttes, noe vi kommer tilbake til.

Jobber du i lag, må du huske at filteret for skjerping virker på ett, og bare ett, lag om gangen. Har du et bilde som ligger på et bakgrunnslag, bør du kopiere dette laget (Ctrl + J) og utføre skjerpingen på kopien av laget. Dersom du har et bilde som består av flere lag, kan du gjøre øverste lag aktivt og deretter holde Ctrl + Shift + Alt og trykke E. Det lages da en sammenslått kopi av laget øverst i lagpaletten. I tidligere versjoner av Photoshop, må du først lage et nytt lag på toppen, gjøre dette aktivt og deretter benytte tastekombinasjonen.

Du må også huske at ulike utenheter kan gjengi detaljer i ulik grad. Derfor bør skjerping utføres spesielt for de ulike enhetene. Det kan være lurt å beholde bildet i full størrelse i PSD- eller TIFF-format, for deretter å slå sammen lagene, skalere og til slutt skjerpe bildet og lagre en versjon for hver enkelt utenhet.

For å kunne vurdere skjerpingen, bør du se på bildet i minimum 100 % størrelse under prosessen.


USM (Unsharp Mask)

Unsharp Mask er et verktøy som gir deg full kontroll over skjerpingen, men det krever litt øvelse å mestre det.

Du finner Unsharp Mask i Filter-menyen: Filter >> Sharpen >> Unsharp Mask…

Under filtermenyen Sharpen, er det også andre valg; Sharpen, Sharpen Edges, Sharpen More og Smart Sharpen.Med unntak av Smart Sharpen bør metodene unngås dersom du ønsker å ha kontroll på det endelige resultatet. Smart Sharpen kan vi komme tilbake til ved en senere anledning.

USM finner punkter som har ulik verdi i forhold til nærliggende bildepunkter ved hjelp av terskelverdien du angir og øker bildepunktenes kontrast ved hjelp av mengden du oppgir.

For stor grad av skjerping fører til uønsket glorieeffekt, halos, rundt kantene.

  • Amount, mengde: Avgjør hvor mye kontrasten økes. Hvor synlig skjerpingen blir
  • Radius: Angir antall punkter som omgir kantbildepunktene som skal påvirke skjerpingen. Jo større radiusverdi, jo bredere blir kanteffekten. Radiusen du bør velge er avhengig av størrelsen på bildet. På bilder med høy oppløsning er det vanlig med radius en til to.
  • Treshold, Terskel: Avgjør hvor ulike inntilliggende toner må være for at skjerpingen skal ha effekt. 0 fører til at alt skjerpes. Opp mot 255 fører til at kun områder med stor forskjell skjerpes. 255 fører til at ingenting skjerpes.

Skjerping i ett trinn

Dette er en framgangsmåte som gir god kontroll på skjerpingen. Ettersom skjerping er avhengig av bildets egenart, er dette ment som veiledende. Metoden så jeg første gang beskrevet i Ben Willmores Studio Techniques.

Sørg for å ha en sammenslått kopi av bildet i lagpaletten

Velg Filter >> Sharpen >> Unsharp Mask… Du får da opp dialogboksen for USM.

Sett følgende verdier:

  • Amount, Mengde: 500
  • Radius: 1
  • Threshold, Terskel: 0

Verdiene settes inn for at du lett skal se effekten av skjerpingen.

0 i terskelverdi gjør at du skjerper hele bildet, noe som ofte fører til uønsket støy i områder med lite kontrast.

  1. Øk terskelverdien til du ser endring i støybildet. Områdene glattes ut. Som regel ensifret tall mellom 2 og 7.
  2. Prøv deg fram med radius. Høyest mulig verdi uten at alt blir glorifisert. Vanlig 0,5 – 3. Fine detaljer krever lav verdi, lite detaljer krever høyere verdi. I eksempelet under viser de to sirklene med en linje mellom til samme punkt. Det innfelte området, A, viser et området der det ikke er ønskelig at skjerpingen inntrer. Altså et området der man ønsker å se endring (utglatting) når terskelverdien økes.

  1. Juster Mengde (Amount) til bildet ser naturlig skarp ut, ofte 15 – 200.

Ved å benytte denne teknikken har du god kontroll på hvordan bildet skal skjerpes. I motiver med f.eks. mye himmels og detaljert landskap, hører man anbefalt mange ulike metoder for å skjerpe uten å innføre støy i himmelen. På samme måte som i eksempelet over, kan man også på nevnte type bilde velge hvor filtreringen skal virke. Mange vil synes at øyevippene i eksempelet over har fått i overkant mye USM, men jeg tror det vil være vanskelig å si det samme om huden. Dersom noen mot formodning ønsker mindre skjerping av huden, kan dette enkelt løses ved å øke terskelverdien.

I noen tilfeller kan du vinne litt på å prøve å presse radiusen opp litt til slutt. Prøv deg fram!

Det er to varsler som indikerer for mye skjerping:

• Glorifisering (halos)

• Fine detaljer, for eksempel hår, får for mye kontrast og blir nærmest sort/hvitt.

Motvirke fargeendring

Skjerping ved hjelp av USM kan føre til uønsket fargeendring. For å motvirke dette, kan du umiddelbart etter at USM-filteret velge Edit >> Fade Unsharp Mask… I rullgardinmenyen velger du Luminosity.


 

En detalj fra bildet før skjerping:
En detalj fra bildet før skjerping:

Samme detaljer etter skjerping
Samme detaljer etter skjerping


Skjerping i to trinn (USM)

Metoden jeg foretrekker å bruke når jeg ønsker full kontroll på prosessen samtidig som jeg ønsker å skjerpe både små detaljer og større konturer i bildet, er å benytte en usm-metode der jeg først tar for meg hovedinntrykket av bildet, og deretter tar for meg detaljer spesielt.

Første trinn går ut på å benytte relativt høy radius og liten mengde. Terskelverdien fungerer på samme måte som nevnt over. Noe som også gjør metoden godt egnet alene. Metoden gir mange ganger tilsvarende, men oftest bedre resultat enn High Pass-metoden vi kommer til senere.

Fremgangsmåte

Trinn 1.

Sett mengde til 500 og terskel til 0.

Øk deretter Radius til du ser at konturene du ønsker å skjerpe får en passende ”bredde” der du ønsker å øke kontrasten. Typisk 25-40. Det tar litt tid å venne seg til å vurdere dette, men når man først har prøvd det noen ganger går det veldig greit.

Øk terskelverdien inntil du ser endring i områdene du ikke ønsker å skjerpe.

Senk mengden inntil bildet ser naturlig skarpt ut.

Trinn 2.

Benytt fremgangsmåten beskrevet over for å skarpe bildet i én runde ved hjelp av USM, men konsentrer deg om detaljene du ønsker å skjerpe. Typisk er at du ender med en lavere radius enn når du ønsker å gjøre hele jobben i ett trinn.

I eksempelet er forhåndsvisningen slått av. Det vil si at visningen utenfor dialogboksen Unsharp Mask, viser hvordan bildet ser ut før trinn 2. I dialogboksen kan man også se hvilke innstillinger jeg valgte for dette bildet. Terskelverdien ble lik, mens radius kun er på 0,3 piksler. Mengden er derimot veldig høy. Hele 309 %.

Et større utsnitt av det ferdig skjerpede bildet
Et større utsnitt av det ferdig skjerpede bildet

High Pass-metoden

En metode som er foretrukket av mange er å benytte High Pass filter og blande det filtrerte laget med underliggende lag ved å endre blandemodus. Typisk å velg Soft Light som modus, men man kan gjerne prøve seg fram med andre modus.

Metoden gir en generelt god effekt, men mangler den store fleksibiliteten USM gir. Mange av de som foretrekker metoden, gir en generell oppskrift som følger her. Dog med et lite tillegg.

Kopier bakgrunnslaget (Som ovenfor nevnt kan du også her lage en kopi av alle lagene sammenslått øverst i lagpaletten, ved å ha øverste lag aktivt og holde nede Ctrl + Shift + Alt og trykke E).

Velg Filter >> Other >> High Pass

Sett Radius til 3.

Klikk OK

 

 

Sett blandemodus til Soft Light.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere å ta kontroll over skjerpingen, kan du opprette et justeringslag med kurver. I eksempelet under har jeg opprettet et slikt lag og øket kontrasten i området filteret har effekt.

For at justeringen kun skal ha effekt på skjerpingen må du gjøre et lite grep i lagpaletten eller ved hjelp av menyen.

Lag et nytt Kurver justeringslag over High Pass-laget.

Velg deretter:

Layer >> Create Clipping Mask (Alt + Ctrl + G) eller beveg musepekeren mellom Curves-laget og High Pass-laget samtidig som du holder Alt nede. Når musepekeren endre til to sirkler som overlapper hverandre, klikker du. I lagpaletten vil det se ut som bildet til høyre.

Etter dette grepet kan du dobbelklikke det venstre ikonet på Curves-laget og justere kurven som ønsket. Kurvejusteringen kan du tilpasse ved å senke gjennomsiktigheten på laget. Du kan også male i masken med svart for å skjule effekten. Eventuelt kan du fylle masken med svart og male med hvitt for å påføre den siste touchen kun på enkelte områder.

Metodene for skjerping som er vist her, kan alle gjøres enda mer fleksible ved å utnytte muligheten bruk av lagmasker gir. Man kan da for eksempel utføre en generell skjerping på ett lag. Kopiere dette og skjerpe videre på det nye laget. Ved å legge på en lagmaske kan man da male frem effekten der man ønsker det. Eventuelt skjule effekten.

En relativt ny måte å tenke skjerping på har blitt inngående beskrevet av Bruce Fraser. Han tenker da en oppskarping i tre trinn. Første trinn dreier seg om å gi bildet en liten skjerping umiddelbart etter at du har åpnet det i Photoshop. Etter å ha utført de ulike justeringene du ønsker å gjøre på bildet, går du over i fase to, en kreativ skjerping. Her arbeider du ved å gi ulik skjerping på ulike deler av bildet. Det er mange måter å gjøre dette på, men ved å benytte metodene nevnt over i kombinasjon med bruk av lagmasker, bør man kunne skjerpe de fleste bilder tilfredsstillende.

Etter en kreativ skjerping, skalerer man bildet til endelig størrelse og gir det en ny generell skjerping. Etter min mening fungerer denne måten å tenke på svært godt. Den siste generelle skjerping utfører jeg oftest ved bruk av Smart Sharpen. Enda et kapittel innenfor skjerping av digitale bilder...

Til utskrift bør du gå litt lenger enn hva du tror når du ser bildet på skjerm. Bare du kan avgjøre hva som vil være korrekt for deg og din skriver.

En liten versjon av bildet vi har sett på:

 
Lykke til!
 
Denne artikkelen er hentet fra Fotopia.no. Gjengitt med tillatelse.

Norges beste mobilabonnement

Desember 2018

Kåret av Tek-redaksjonen

Jeg bruker lite data:

Komplett MiniFlex 1 GB


Jeg bruker middels mye data:

Komplett MedioFlex+ 6GB


Jeg bruker mye data:

Chili 25 GB


Jeg er superbruker:

Chili Fri Data


Finn billigste abonnement i vår mobilkalkulator

Forsiden akkurat nå

Til toppen