ArtikkelSosialistisk Venstreparti

Stemte for piratloven, men kaller den «uforsvarlig»

Partiet mener overvåking og sensur ikke løser noe som helst.

Dette mener partiene

Valgdagen er nå to uker unna, og partienes valgkjempere har for alvor inntatt landets torg og gater. Der vil de gjerne fortelle om sine løsninger for eldreomsorg, oljeboring, motorveier og hurtigtog.

Hvis du er i overkant opptatt av IT, og lurer på hvordan de forholder seg til dette temaet, blir du imidlertid ikke mye klokere av politikernes pene brosjyrer. Derfor har vi tatt på oss å spørre partiene selv hva de mener om en rekke forskjellige tema knyttet til IT, og i dagens artikkel skal vi fortelle deg hva SV har tenkt å gjøre.

Vil motarbeide DLD uansett

Første tema er EUs datalagringsdirektiv, som pålegger alle tjenesteleverandører å lagre en mengde informasjon om hva du gjør, både på Internett og med mobilen.

Torgeir Knag Fylkesnes er førstekandidat for Sosialistisk Venstreparti i Troms, og han forteller at SV hele tiden har vært mot slik allmenn overvåkning, og motstandere av direktivet som Arbeiderpartiet og Høyre vedtok å innføre. Det kommer de også til å være etter valget, samme hvordan dét går.

– Vi vil fortsette å aktivt motarbeide innføringen av direktivet, fra Stortinget eller i regjering. SV vil i tillegg erstatte EØS-avtalen med en mindre omfattende handels- og samarbeidsavtale med EU, slik at vi ikke fortsetter å være den passive mottakeren av lovverk fra EU vi er i dag, sier han.

– Varslere bør få fredspris

Den samme overvåkningsmotstanden gjør seg også gjeldende når partiet skal vurdere utenlandsk etterretnings aktiviteter. Særlig Snowden-avsløringene og Manning-lekkasjene har engasjert i SV, og Fylkesnes påpeker at hans partifelle Snorre Valen nominerte begge disse varslerne til Nobels fredspris.

Torgeir Knag Fylkesnes, stortingskandidat for SV og leder for partiets fylkeslag i Troms.Foto: Åsmund Holien Mo

– SV ser svært alvorlig på avsløringene om overvåkning av europeiske personer, men også den manglende debatten i Norge. Brudd på personvernet er ikke akseptabelt, enten det er privatpersoner eller utenlandske myndigheter som står bak, sier han.

– SV er i tillegg skeptisk til økt bruk av private og offentlige registre, også fordi mye informasjon lagret på ett og samme sted utgjør en betydelig risiko for utnytting og brudd på personvernet, legger han til, og påpeker at det er viktig å styrke sikkerheten til de registrene som allerede eksisterer.

Vil ikke ha blokkering

Storbritannia holder for tiden på med innføring av et pornofilter som vil pålegge internettleverandører å blokkere tilgangen til en rekke nettsteder for alle nye abonnenter. De som vil skal kunne be om å få fjernet sperringen; en såkalt «opt-out»-løsning.

– Noe slikt vil ikke SV gå inn for. Internett har blitt det mediet det er fordi det har vært basert på åpenhet. Filtrering av nettsider, gjerne basert på DNS- eller IP-filtrering, vil medføre at man blokkerer flere sider enn man ønsker å gjøre, forteller Fylkesnes.

Han forteller at etter SV sin mening kan slike sperringer utgjøre et demokratisk problem, men legger til at de likevel – i likhet med alle de andre partiene på Stortinget – stiller seg bak Kripos' barnepornofilter.

Vinglende om åndsverk

Til tross for denne skepsisen til overvåkning og sensur gikk SV inn for endringene i åndsverkloven, som åpner for blokkering av piratnettsteder. I tillegg lar loven private aktører overvåke internettbruken til mistenkte fildelere, uten konsesjon fra Datatilsynet. Nå sier Fylkesnes at SV mener dagens praksis er uheldig.

– Praksisen med at politiet og musikkbransjen jager ulovlige fildelere på gutterommene burde vært løst på en annen måte. SV har lenge tatt til orde for at fildelere og musikkbransjen heller må sette seg ned sammen og komme med forslag til regler for deling og kompensasjon for rettighetshavere, forteller førstekandidaten.

Han peker på at terskelen for å dele opphavsrettbeskyttet innhold på nett er langt lavere nå enn tidligere, som følge av den teknologiske utviklingen.

– Og SV ønsker å verne om rettighetshaveres rettigheter. Samtidig mener vi at mer overvåking, registrering og å gå på kompromiss med personvernet er uforsvarlig rettighetskrenking som ikke løser ulovlig fildeling, sier han.

Vil dele mer lovlig

Det går imidlertid fint an å drive med helt lovlig fildeling, blant annet hvis offentlige data gjøres tilgjengelig for folk flest. Skattepengene betaler nemlig for mye produksjon av innhold som kunne latt seg dele, fra kartfliser til operaforestillinger, og enda mye mer.

– Vi vil at så mye som mulig av det som er offentlig finansiert skal være gratis tilgjengelig på Internett. Det bør gjelde data samlet inn av Statens kartverk, Statens vegvesen, kommunene, Forsvaret, energiverkene, og SSB og mange flere, forteller Fylkesdal.

Som et annet eksempel nevner han at SV synes offentlig finansiert forskning burde være tilgjengelig for alle. De eneste typer informasjon som bør unntas er det som må skjermes med hensyn til sikkerhet, personvern og etterforskning, etter deres syn.

Overgang til ny teknologi

Ny teknologi har altså muliggjort enklere fildeling, men har også i stor grad begynt å overta for gammel teknologi når det gjelder hvordan folk tar til seg medieinnhold. I den forbindelse lurte vi på hvordan SV stiller seg til saker som digitalt utlån fra biblioteker, fritak for merverdiavgift på digitale bøker og aviser, og liknende.

– SV er svært positivt innstilt til de nye mulighetene som kommer med den nye teknologien. Derfor ønsker vi å legge til rette for at teknologien kan tas raskt i bruk, både i privat sektor og i offentlig forvaltning, sier Fylkesnes.

Han forklarer at partiet vil jobbe for at alle biblioteker har et tilbud om digitalt utlån, og at både e-bøker og digitale aviser skal ha momsfritak. SV vil dessuten stille krav om at en økende andel av nye læremidler skal være digitale, sier han – og påpeker at partiet hans heller ikke har gått inn for en lisensavgift for bruk av datamaskiner.

Nye takter i næringslivet

Utviklingen innen IT er imidlertid ikke bare knyttet til Internett, og her ute i den fysiske verden ligger blant annet 3D-skrivere an til å kunne revolusjonere industrien. Dette ser SV verdien i, og mener slik teknologi er et viktig satsingsområde, av flere grunner.

– Å ligge langt fremme i den teknologiske utviklingen, sammen med høy kompetanse, gir oss store konkurransefortrinn og muligheter for å gå først i den miljøvennlige fremtiden. Derfor er det viktig at norske myndigheter sammen med næringslivet legger til rette for å utvikle og ta ibruk ny teknologi, som 3D-skrivere, forteller Fylkesnes.

Stortingskandidaten sier det næringslivet generelt, og nystartede bedrifter spesielt, har et behov for gode ordninger for å sikre at de får trygge og gode vilkår for å drive sin virksomhet. SV vil derfor særlig styrke Innovasjon Norge, og fortsette satsingen av Skattefunn-ordningen for å premiere innovasjon i norske bedrifter.

– SV er også forkjempere for et lovverk og finansieringsordninger som styrker mulighetene for medeierskap, særlig i IKT-sektoren, sier han.

Utdanning

Fylkesnes påpeker videre at selv om ny teknologi gir nye muligheter, krever den også god opplæring i bruk av den nye teknologien. Han sier at SV derfor ønsker å styrke IT-fokuset allerede i grunnskolen.

Han peker også på at når det gjelder høyere utdanning har de statlige universitetene og høgskolene vide fullmakter til å opprette og nedlegge fag, men sier SV gjerne vil at IKT skal få et større som i flere utdanningsløp.

– En av utfordringene med IKT-utdanningen er at det ikke er nok søkere som vil fullføre den. God IKT-kompetanse og programmeringsferdigheter er ikke bare viktig i IKT-næringen, men også i en rekke andre fagfelt, mener Fylkesnes.

Flere bør få bli hjemme

Når det gjelder helsesektoren, hvor det fremdeles er sykehus som utveksler informasjon på disketter, spurte vi hva SV anser som de viktigste sakene i skjæringspunktet mellom IT og helse.

Fylkesnes erkjenner at helse og omsorg kan bli bedre for både pasienter og ansatte med riktig bruk av teknologi, og nevner digitale blodprøvetakere, sensorer, videokommunikasjon og varslingssystemer som noen eksempler på ting som kan gjøre det mulig for langt flere å bli boende hjemme i alderdommen.

– De viktigste satsningsområdene for bedre bruk av IT-teknologi i helsevesenet er: Å gi pasienter elektronisk tilgang til alt det offentlige vet om pasienten, å sikre en sømløs informasjonsflyt i helsevesenet med trygge ordninger for å sikre personvernet, og storskala bruk av telemedisin, slik at flere kan få medisinsk hjelp hjemme, sier han.

Minister

Som vi har sett gjennom alle disse spørsmålene har informasjonsteknologi generelt, og kanskje Internett spesielt, blir stadig en større, viktigere og mer inngripende del av alle menneskers liv. Både helse, kultur, arbeidsliv og utdanning berøres av IT på ett eller annet vis.

Vi spør derfor helt til slutt om SV vil vurdere å opprette en egen dedikert ministerpost, med et eget departement, som sitter på den riktige kompetansen som trengs for å styre IT-lovgivning i riktig retning.

– Det viktigste er at digitaliseringen løftes høyere opp på den politiske agendaen i Norge, og at IT-politikken sikres tilstrekkelig gjennomslag. Det er en avveining mellom å skille ut politikk med en egen ministerpost og å ha politikkområdet liggende sammen med andre politikkområder som kan skape synergier, svarer Fylkesnes, og avslutter:

– SV mener det viktigste er at IT-politikken blir prioritert, ikke hvilket departement den er organisert under.

På neste side kan du lese alle spørsmålene og svarene i sin helhet »