Tek.no

Artikkel Oppsummering

Vet du hva partiet ditt vil gjøre hvis de får makt?

Noen liker DLD, overvåkning og PC-lisens bedre enn andre.

Shutterstock / Stortinget / Signe Christine Urdal / Åsmund Holien Mo / Jørgen Nordby / Piratpartiet / Andrea Miranda Sand Bruer
6 Sept 2013 17:30

Digital kultur

Vi har også spurt om hva slags holdning partiene har til digital kultur. Ved siden av åndsverkloven har vi her spurt om hvordan partiene stiller seg til å gjøre offentlig innhold tilgjengelig på nett, likebehandling av papir og digitale medier, og «TV-lisens» på PC-er.

Fra fysiske til digitale medier

Med overgangen fra fysiske til digitale medier godt underveis ønsker flere, særlig i bransjene, å få innført et mer teknologinøytralt rammeverk for kultur. Dette inkluderer digitalt utlån fra biblioteker, fritak for merverdiavgift på digitale bøker og aviser, og likestilling av digitale og fysiske bøker når det kommer til innkjøp av lærebøker, med mer.

Vi spurte partiene hvilken politikk de har på dette feltet.

 • Piratpartiet:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet vil ha vidtrekkende reformer for å sikre best mulig tilgang på kunnskap og kultur, ut over tema som pressestøtte, kopisperrer, utlånsregler og digitale lærebøker.
 • Venstre:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet vil blant annet ha fritak for moms på digitale bøker og aviser, og likestilling i innkjøpsordninger; også for lærebøker. Ønsker også en nasjonal e-bokordning for bibliotekene.
 • Kristelig Folkeparti:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet vil blant annet ha fritak for moms på digitale bøker og aviser, bedre digitale utvalg på bibliotekene, og likestilling mellom digitale og papirbaserte lærebøker.
 • Miljøpartiet De Grønne:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet vil ha økt digitalisering, fritak for moms på digitale bøker og aviser, og fritt lisensierte lærebøker på alle nivåer.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet vil jobbe for digitalt utlån fra biblioteker, momsfritak på e-bøker og digitale aviser, og stille krav om at en økende andel av læremidler skal være digitale. Vil også jobbe for mer digitalt innsyn.
 • Fremskrittspartiet:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet mener biblioteker må få bedre ordninger for å likestille e- og papirbøker, og har tatt til orde for lik moms på plattformer.
 • Høyre:
 • Ønsker teknologinøytralitet. Partiet vil ha på plass et mer teknologinøytralt rammeverk for litteratur og kultur. Vil blant annet ha biblioteker mer tilpasset en digital hverdag, og øke digitalisering i museer og arkiver.
 • Arbeiderpartiet:
 • Ønsker teknologinøytral pressestøtte. Partiet vil at papir- og nettaviser skal få pressestøtte på like vilkår, og arbeider med dette i regjering. Svarer ikke om andre felt enn dette.
 • Senterpartiet:
 • Ønsker teknologinøytral pressestøtte. Partiet «støtter regjeringens omlegging» til en teknologinøytral pressestøtte, men har ikke konkludert på om nettaviser bør være momsfritatt.
 • Rødt:
 • Ønsker støtteordninger. Partiet vil ha støtteordninger som legges opp for å sikre bredde og norsk kultur, men vil ikke gi «urimelige fordeler» til «internasjonale, kommersielle mediebedrifter».

«TV-lisens» på datamaskiner

Mer og mer av det norske folks mediekonsum foregår i dag via Internett, og NRK publiserer stadig mer innhold på denne plattformen. I Sverige har det på bakgrunn av denne utviklingen blitt innført «TV-lisens» på datamaskiner. Vi spurte partiene om det vil være aktuelt for dem å arbeide for å innføre i Norge.

 • Piratpartiet:
 • PC-lisens er uaktuelt. Partiet er kritiske til både dagens løsning og en omlegging, blant annet fordi de ikke vil ha registrering av digitale enheter.
 • Fremskrittspartiet:
 • PC-lisens er uaktuelt.
 • Miljøpartiet De Grønne:
 • PC-lisens er uaktuelt.
 • Høyre:
 • PC-lisens er uaktuelt.
 • Kristelig Folkeparti:
 • PC-lisens er uaktuelt. Partiet støtter opp om dagens lisensordning, og planlegger ikke å endre denne.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Har ikke gått inn for PC-lisens.
 • Senterpartiet:
 • Går ikke inn for PC-lisens.
 • Rødt:
 • Har ikke tatt stilling til spørsmålet. Partiet mener det er viktig at NRK har en trygg økonomi uavhengig av hvem som sitter på Stortinget, men har ikke tatt stilling til PC-lisens.
 • Venstre:
 • Har ikke tatt stilling til spørsmålet. Partiet vil bevare NRK som en sterk og reklamefri allmenkringkaster, men mener lisensordningen står i fare for å bli utdatert så lenge den er knyttet til TV-apparater. Har ikke konkludert med hva som er best.
 • Arbeiderpartiet:
 • Svarer ikke konkret på spørsmålet. Partiet påpeker at regelverket allerede praktiseres slik at det ikke er avgjørende hva slags apparat man benytter til å se på TV.

Digital tilgjengeliggjøring av offentlig innhold

Skattepengene finansierer svært mye innholdsproduksjon, fra Kartverkets kartfliser til Operaens oppsetninger. Enkelte ønsker at statlig finansiert innhold, som i begge disse eksemplene eksisterer digitalt, skal gjøres fritt tilgjengelig over Internett. Dette kan praktisk sett gjøres ved hjelp av alt fra store sentraliserte serverparker, eller ved hjelp av eksisterende fildelingsteknologi.

Vi spurte hvordan partiene stiller seg til slik tilgjengeliggjøring.

 • Miljøpartiet De Grønne:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet mener forskning, programvare og data som er betalt av folket bør være fullstendig fritt tilgjengelig, mens offentlig finansiert kultur bør få opphavsrettslig beskyttelse i en begrenset periode.
 • Venstre:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet mener offentlige data må være gratis tilgjengelig for alle, med mindre det foreligger klare juridiske grunner til å la være. Har flere tiltak knyttet til bruk av fribrukslisensiering samt styrking av Nasjonalbiblioteket.
 • Piratpartiet:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet mener all offentlig finansiert informasjon skal være allment tilgjengelig, inkludert kart.
 • Rødt:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet vil at offentlige data skal være fritt tilgjengelige.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet vil at så mye offentlig finansiert innhold som mulig skal gjøres gratis tilgjengelig på Internett.
 • Fremskrittspartiet:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet er «ikke negative» til å gjøre alt staten sitter på tilgjengelig, men vil ikke si at alt skal slippes helt fritt. Ønsker å se nærmere på organisering først, men har blant annet foreslått mer frislipp av scenekunst.
 • Høyre:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet har selv foreslått åpning av offentlige data, inkludert kartdata, i sin IKT-plan. Denne nevner imidlertid ikke offentlig finansiert kultur.
 • Kristelig Folkeparti:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet er positivt innstilt til slik tilgjengeliggjøring, så lenge det ikke undergraver et kommersielt marked.
 • Arbeiderpartiet:
 • Ønsker mer tilgjengeliggjøring. Partiet har som mål at offentlige datasett skal være åpne og tilgjengelige på nett, men nevner ikke kulturelt innhold.
 • Senterpartiet:
 • Støtter mer tilgjengeliggjøring. Partiet støtter dagens utvikling med mer tilgjengeliggjøring. Har ikke tatt stilling til deling av for eksempel operaoppsetninger, men synes det er en «god tanke».

Bla om til neste side for å se partienes syn på IT i helse, skole og næringsliv »

Les også