Tek.no

Artikkel Oppsummering

Vet du hva partiet ditt vil gjøre hvis de får makt?

Noen liker DLD, overvåkning og PC-lisens bedre enn andre.

Shutterstock / Stortinget / Signe Christine Urdal / Åsmund Holien Mo / Jørgen Nordby / Piratpartiet / Andrea Miranda Sand Bruer
6 Sept 2013 17:30

Privatliv og sensur

Det ene temaet vi har spurt om dreier seg om sensur og overvåkning på Internett. Disse spørsmålene handler om datalagringsdirektivet, åndsverkloven og innholdsfiltre – samt sikkerhet mot overvåkning fra utenlandske makter.

Datalagringsdirektivet

EUs datalagringsdirektiv (DLD) har vært en het potet siden før Høyre og Arbeiderpartiet fikk vedtatt at det skulle innføres i Norge, og vi har skrevet en rekke saker om direktivet. Blant annet har Danmark hatt heller dårlig erfaring med sin variant, og den norske telekom-bransjen er nærmest udelt negative til innføringen.

Vi ba derfor partiene fortelle oss i korte trekk hva er som er deres syn på DLD, og om de enten vil gjøre noe for å stanse det, eller sikre at det blir innført.

 • Piratpartiet:
 • Motstandere av DLD. Partiet er mot enhver overvåkning uten konkret mistanke. Vil ha demokratisk reform for å gjøre det vanskelig å innføre «personvernkrenkende lover».
 • Miljøpartiet De Grønne:
 • Motstandere av DLD. Partiet mener uvilkårlig overvåkning av alle borgere er skadelig for personvernet, journalistikken og demokratiet, og «ikke kompatibelt med en liberal rettsstat».
 • Venstre:
 • Motstandere av DLD. Partiet vil arbeide for at direktivet ikke blir innført i norsk lovverk, og mener de har gode forutsetninger for å få gjennomslag for dette i en eventuell borgerlig regjeringsforhandling.
 • Fremskrittspartiet:
 • Motstandere av DLD. Partiet er mot «døgnkontinuerlig overvåkning» av hele befolkningen, og ønsker at Internett skal fortsette å være en kanal for å spre frihet og demokrati.
 • Kristelig Folkeparti:
 • Motstandere av DLD. Partiet mener en ny regjering må diskutere denne saken, og mener at når EU selv sier direktivet har store utfordringer «bør vi lytte».
 • Rødt:
 • Motstandere av DLD. Partiet ønsker ikke overvåkning av norske borgere uten konkret mistanke, og vil foreslå å legge ned veto mot direktivet.
 • Senterpartiet:
 • Motstandere av DLD. Partiet vil hindre innføringen av direktivet, og peker på at deres statsråder tok dissens i regjering, samt at representantene stemte mot direktivet på Stortinget.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Motstandere av DLD. Partiet er mot «allmenn overvåkning» og kommer til å fortsette å motarbeide direktivet, uansett om det blir fra Stortinget eller i regjering.
 • Arbeiderpartiet:
 • Klart ønske om å innføre DLD. Partiet kommenterer ikke noen av utfordringene vi påpeker ved direktivet, og hevder at direktivet vil «styrke personvernet».
 • Høyre:
 • Klart ønske om å innføre DLD. Partiet hevder data i dag lagres «ofte i for kort tid» og tidvis lengre enn tillatt. Hevder, som Arbeiderpartiet, at direktivet vil styrke personvernet.

Innholdsfilter på nett

Storbritannia holder for tiden på med innføring av et «pornofilter»; i form av et stykke lovverk som vil pålegge internettleverandører å blokkere tilgangen til en rekke nettsteder for alle nye abonnenter – men som abonnentene deretter skal kunne be om å få fjernet; en såkalt «opt-out»-løsning.

Dette er ment å sikre at barn ikke får tilgang til pornografisk materiale på nett, men har kommet under kritikk som et skritt på veien mot et sensurert Internett. EU har også vurdert et liknende tiltak, men gikk deretter bort fra det. Vi spurte partiene om denne typen tiltak er noe de kunne gått inn for.

 • Piratpartiet:
 • Vil ikke ha innholdsfilter. Partiet er mot all sensur av internett.
 • Miljøpartiet De Grønne:
 • Vil ikke ha innholdsfilter. Partiet er mot sensur av internett.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Vil ikke ha innholdsfilter. Partiet sier filtrering av nettsider vil omfatte mer enn det man ønsker å fjerne, og omtaler dette som et demokratisk problem.
 • Venstre:
 • Vil ikke ha innholdsfilter. Partiet har programfestet å lovfeste nettnøytralitet for å sikre fri tilgang til nett, både for brukere og innholdsleverandører.
 • Fremskrittspartiet:
 • Vil ikke ha innholdsfilter. Partiet mener det viktigste er at foreldre selv engasjerer seg, og peker på at sensur som starter begrenset lett pakker på seg.
 • Rødt:
 • Vil ikke ha innholdsfilter. Partiet er prinsipielt mot porno, men ser på sensur som ineffektivt og problematisk, dels fordi det lett kan bane vei for mer sensur.
 • Senterpartiet:
 • Vil ikke ha tvunget innholdsfilter. Partiet mener det er betenkelig om staten skal sensurere innhold, og mener det britiske tiltaket er for inngripende. Vil at tilbydere skal gi gratis pornofilter.
 • Kristelig Folkeparti:
 • Vil ikke ha tvunget innholdsfilter. Partiet mener man bør være svært varsomme for alt som grenser mot sensur, men vil at internettilbydere skal tilby pornofilter gratis til de som ber om det.
 • Arbeiderpartiet:
 • Vil ikke gå inn for tvunget innholdsfilter.
 • Høyre:
 • Har ikke tatt stilling til spørsmålet. Partiet sier de «sannsynligvis» ikke vil gå inn for et slikt filter.

Endringene i åndsverkloven

En ny åndsverklov trådte nylig i kraft. Enkelt sagt har denne to relevante konsekvenser; den åpner for lovpålegg om blokkering av nettsteder hvor spredning av opphavsrettsbeskyttet materiale foregår i stor skala, samt at private aktører skal kunne overvåke Internett-trafikk til og fra mistenkte fildelere uten konsesjon fra Datatilsynet.

Loven har fått kritikk for å innskrenke ytringsfriheten grunnet blokkerings-biten, og for å true personvernet grunnet overvåkningen; mens støttespillere peker på nødvendigheten av å sikre norske kunstneres inntekter og rettigheter. Det vi spurte partiene til var hvordan de stiller seg til denne loven.

 • Piratpartiet:
 • Motstandere av lovendringene. Partiet mener loven legger opp til privatisert etterforskning, samt sensur.
 • Miljøpartiet De Grønne:
 • Motstandere av lovendringene. Partiet mener det er politiet som skal stå for overvåkning, og er mot sensur.
 • Venstre:
 • Motstandere av lovendringene. Partiet mener det er prinsipielt uholdbart å overføre politioppgaver til private, særlig når det er private som har interesser i saken.
 • Fremskrittspartiet:
 • Motstandere av lovendringene. Partiet mener at kun politiet bør få utlevert opplysninger som knytter en person til en IP-adresse.
 • Rødt:
 • Motstandere av lovendringene. Partiet mener det er politiet som skal etterforske lovbrudd, også på Internett.
 • Høyre:
 • Stiller seg bak lovendringene. Partiet sier de er sterke forsvarere av opphavsretten, men stemte for at overvåkning kun skulle kunne utføres med konsesjon fra Datatilsynet.
 • Senterpartiet:
 • Stiller seg bak lovendringene. Partiet sier de har jobbet i regjeringen for å begrense omfanget av lovendringene, og at personvernet styrkes ved at overvåkningen nå er nedfelt i lov; istedet for at den bedrives gjennom unntaksvise enkeltkonsesjoner.
 • Kristelig Folkeparti:
 • Tilgengere av lovendringene. Partiet mener loven gir rettighetshavere nødvendige verktøy for å håndheve sine rettigheter på Internett, og gir ingen konkrete svar på hvordan loven vil ivareta personvern, ytringsfrihet og rettssikkerhet.
 • Arbeiderpartiet:
 • Forkjempere for lovendringene. Partiet mener loven gir rettighetshavere nødvendige verktøy for å håndheve sine rettigheter på Internett, og gir ingen konkrete svar på hvordan loven vil ivareta personvern, ytringsfrihet og rettssikkerhet.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Svarer ikke troverdig på spørsmålet. Partiet stemte for lovendringene i sin helhet, men sier nå at mer overvåkning og registrering er uforsvarlig rettighetskrenking som ikke løser ulovlig fildeling.

Sikkerhet fra overvåkning

I kjølvannet av Snowden-avsløringene har overvåkning av Internett blitt satt ettertrykkelig på dagsordenen. At amerikansk og britisk etterretning kan overvåke det aller meste som skjer av kommunikasjon på Internett, inkludert e-poster mellom folkevalgte, journalister og andre, har satt sinnene i kok hos flere.

Vi spurte politikerne om de vil gjøre noe for å sikre at folket ikke overvåkes av fremmede makter, og i så fall, hvordan.

 • Piratpartiet:
 • Vil stanse overvåkning gjennom en rekke konkrete tiltak.
 • Miljøpartiet De Grønne:
 • Vil stanse overvåkning gjennom en rekke konkrete tiltak.
 • Fremskrittspartiet:
 • Vil stanse overvåkning gjennom diplomatiske kanaler og internasjonal rett. Partiet har tidligere bedt regjeringen ta opp svensk overvåkning av norsk trafikk, og vil ha en stopp på dette. Mener det samme må gjelde for andre land også.
 • Venstre:
 • Vil stanse overvåkning gjennom diplomatiske kanaler. Partiet ønsker å grunnlovsfeste personvernet, og vil at Norge skal opptre langt mer tydelig i den diplomatiske dialogen.
 • Rødt:
 • Vil stanse overvåkning gjennom diplomatiske kanaler. Partiet mener myndighetene må opplyse befolkningen om risiko for fremmed overvåkning ved bruk av utenlandske internettjenester.
 • Kristelig Folkeparti:
 • Vil stanse overvåkning gjennom diplomatiske kanaler. Partiet vil ikke ha et overvåkningssamfunn, og mener det er uheldig at andre land har mulighet til å spane på norske borgere.
 • Senterpartiet:
 • Svarer ikke direkte på spørsmålet. Partiet mener vi i utgangspunktet ikke skal akseptere fremmed overvåkning, og mener dette skal være et virkemiddel for egne myndigheter, og underlagt folkevalgt kontroll.
 • Sosialistisk Venstreparti:
 • Svarer ikke direkte på spørsmålet. Partiet sier det er uakseptabelt med brudd på personvernet, uansett hvem som står bak, og vil ha en tydelig politisk styring av norsk sikkerhetspoliti.
 • Høyre:
 • Svarer ikke på spørsmålet. Partiet sier bare at de er bekymret for utviklingen, og mener det er viktig at individets rettigheter blir respektert på Internett.
 • Arbeiderpartiet:
 • Svarer ikke på spørsmålet. Partiet mener regjeringen må sørge for at utenlandsk overvåkning av nordmenn kun skjer dersom den er mistankebasert og underlagt domstolskontroll. Arbeiderpartiet svarer ikke på hvordan dette skal skje, eller hva de eventuelt har gjort mens de har ledet regjeringen.

Bla om til neste side for å se hva partiene svarer om digital kultur »

Les også